Fra studenten

Student, lag deg et aktivt forhold til etikken

27. september 2022

Mange studenter synes etikk og yrkesetikk kan være fjernt og vanskelig å anvende i praksis, men etikken står sentralt i utøvelsen av vernepleierprofesjonen og man vil vinne mye på å lage seg et aktivt forhold til etikken under studietiden.

Den nye forskriften for vernepleierutdanning har blant annet sørget for at etikk er et viktig kompetanseområde for bachelor i vernepleie, og at kompetansen skal være felles for vernepleiere uavhengig av hvilken utdanningsinstitusjon man har studert ved. Likevel vil det være forskjeller i hvor ofte man har undervisning i etikk og om etikk trekkes inn i andre fag, for eksempel i anatomi og sosiologi. Mens enkelte studenter forteller om aktiv bruk av SME-modellen (Systematisk modell for etikkrefleksjon) i undervisning og hyppige spørsmål om etikk og yrkesetikk i arbeidskrav, forteller andre om enkeltforelesninger i etikk som man bare «måtte» gjennom.

Etikk kan være tungt og langsomt. Det kan være tungt å forstå etikk, ulike teorier og modeller. Det kan ta tid å øve seg på refleksjonsmodeller og reflektere rundt hva som er riktig og galt valg. Samtidig kan etikk være engasjerende og interessant, hvis man klarer å se relevansen med den teoretiske undervisningen.

I praksis- eller jobbsammenheng som vernepleierstudent vil man ha stor nytte av å ha et aktivt forhold til etikk. Selv som student har man ansvar for å ha et kritisk blikk på styrende rammer og holdninger på praksis- eller arbeidssted. Etikk handler ikke kun om å vite forskjellen på deskriptiv og normativ etikk. Det handler også om å kjenne det i «magen» når en kollega bruker tvang overfor en pasient, men for å vite at det man faktisk kjenner i «magen» er en etisk utfordring trenger man først noen verktøy.

Diskuter og lær sammen med dine medstudenter og kolleger

Som student er teoretisk kunnskap, aktuelt lovverk og FOs yrkesetiske retningslinjer nyttige verktøy å bruke i diskusjoner med studenter eller kolleger på praksis- eller arbeidssted. Et råd er å si det man tenker høyt selv når man kanskje er redd for at de andre er uenig, det finnes ingen fasitsvar i etikken og man kan lære av å høre hva andre legger vekt på i diskusjoner.

Gjennom å ta utgangspunkt i en case kan man lete etter sammenhengen mellom etikk og andre tema som for eksempel kommunikasjon og makt. FO har flere caser tilgjengelig på nettsiden sin som man kan ta utgangspunkt i med en kollokviegruppe.

Etisk refleksjon og bevissthet i praksis- eller jobbsammenheng krever at man har fått mengdetrening blant annet i å diskutere hva som er forventet av en som profesjonsutøver, hvorfor man handler som man gjør, egne holdninger og de verdiene som ligger til grunn for vernepleierprofesjonen. I møte med mennesker er man som vernepleier selv et viktig verktøy og for å bygge relasjoner, skape tillit og utøve omsorg er man avhengig av å forstå hva som er riktig. Man er avhengig av yrkesetikken.

FO-Studentene setter yrkesetikk på dagsorden

9.-11. september arrangerte vi i FO-Studentene landets største studentkonferanse innenfor helse- og sosialfag med 100 plasser og 11 innledere.

Årets konferanse handlet om konflikt og etikk i arbeidshverdagen til helse- og sosialarbeidere, og tilbakemeldingene fra deltakere og innledere har vært positive. På konferansen gikk vi dypere inn i konflikter man kan stå i som profesjonsutøver hvor deltakerne fikk øvd seg på etisk refleksjon rundt disse.

WORKSHOP: Linda Brinchmann, en av flere dyktige innledere på konferansen, utfordret studentene til å ta valg i etiske dilemma. 

Formålet med studentkonferansen er å forberede studentene på arbeidshverdagen som helse- og sosialarbeider. Et bachelorstudium i helse- og sosialfag er både teoretisk og praktisk, og etter endt bachelor vil man være kvalifisert for samfunnskritiske jobber. Likevel er det mange nyutdannede helse- og sosialarbeidere som kjenner seg uforberedt på å stå i konflikt og yrkesetiske utfordringer i arbeidet.

Gjennom workshops og presentasjoner fra ulike arbeidsplasser og organisasjoner, hvor det er vanlig å stå i vanskelige situasjoner i møte med mennesker, som for eksempel Pro sentret og Helsesenteret for papirløse migranter, ble yrkesetikk gjort engasjerende og aktuelt for studentene. Arrangement som studentkonferansen er viktige og gode supplement til utdanningen, ettersom man på bachelor i vernepleie ikke vil høre nok om alle de ulike temaene man trenger kunnskap om som yrkesaktiv.

Et avsluttende tips er derfor å følge FO-Studentene på Facebook for å få med seg informasjon om studentkonferansen og andre arrangement relevant til studiet. Gjennom å delta aktivt på slike arrangement vil man kunne dra hjem med nyttige verktøy, som blant annet kan brukes til å gjenkjenne et yrkesetisk dilemma i praksis og arbeidsliv.

PÅ GJENSYN: Vi ser frem til å treffe mange av studentmedlemmene på arrangementene våre fremover.