Kort fagartikkel

De kan og de vil!

06. desember 2022

Barne-, ungdoms- og familiedepartementet (Bufdir) er i sluttfasen av et treårig pilotprosjekt med å utarbeide veiledningsmateriell for å øke kompetansen om konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i kommuner og embeter. Sammen med fire embeter og 25 kommuner har Drammen deltatt i prosjektet, vi har fått opplæring og testet ut veiledningsmaterialet. I Drammen kommune mente vi imidlertid at opplæringen også skulle vært rettet mot brukerne slik at de kan si ifra når rettighetene ikke blir oppfylt. Vi tok utgangspunkt i veiledningsmaterialet fra Bufdir, og arrangerte to konferanser sammen med to brukerrepresentanter, Anette Nordskag og Vilde Brandt, som mottar heldøgns helse- og omsorgstjenester fra kommunen.

Vilde og Anette

Bakgrunn

Pilotprosjektet har et samfunnsmål om økt kompetanse om CRPD i kommunene og at dette vil medføre at personer med funksjonsnedsettelser oppnår selvbestemmelse, deltakelse og likestilling i tråd med sine rettigheter. I 2023 er det 10 år siden Norge ratifiserte CRPD, men utredninger og praksis viser dessverre at vi fortsatt har en lang vei igjen før rettighetene blir oppfylt. Personer med utviklingshemming har som utgangspunkt fått lite opplæring i CRPD og det er ikke lett å finne informasjon om rettighetene på egen hånd. I artikkel 21 i CRPD står det at personer med nedsatt funksjonsevne har rett til å få informasjon som er lett å forstå. I Drammen ønsker vi å gi brukerne kunnskap om rettighetene sine slik at de vet hva de konkret inneholder og forstår når rettighetene deres ikke blir oppfylt. I veilederen «Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming» (Helsedirektoratet, 2021, s. 29) står det at kommunen skal sørge for at personer med utviklingshemming kan medvirke på systemnivå og at vi skal lytte til tjenestemottakere og pårørende i vårt tjenesteutviklings- og forbedringsarbeid. I «Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten» (Helse- og omsorgsdepartementet, 2017, §8) er det også helt tydelig at kommunene har et ansvar for å hente inn og gjøre bruk av tjenestemottakernes erfaringer med og syn på de tjenestene som tilbys. Vår erfaring fra å ha involvert brukerne i tjenesteutviklingsarbeid er at det også er lurt, inspirerende og gir bedre resultater.

Arbeidsgruppa

Vi rekrutterte to brukerrepresentanter gjennom avdelingslederne. De hadde med seg hver sin støtteperson inn i arbeidet som også indirekte representerte også de ansatte i arbeidsgruppa. Lederne på de aktuelle avdelingene prioriterte og la til rette for at brukerrepresentantene kunne delta på møtene. Arbeidet ble ledet av vår CRPD-ambassadør, en person som ble valgt ut til å følge arbeidet med CRPD i kommunen, og fagrådgiverne våre var også representert i arbeidet. Vi begynte med å gjennomgå konvensjonen og delte tanker om hvorfor det er viktig at mennesker med nedsatt funksjonsevne kjenner til sine rettigheter. Vi fant ut at «CRPD» er utfordrende å forstå, så vi ble enige om å si «rettighetene».

Hvordan jobbet vi?

Vi møttes flere ganger for å planlegge opplæringen og hadde møter på cirka tre timer hver gang, i tillegg til noen kortere digitale møter. Vi hadde sakslister og skrev lettleste referater etter møtene hvor oppgavene ble fordelt mellom alle i arbeidsgruppa. Det eneste som var besluttet før brukerrepresentantene ble involvert var datoen for den første konferansen, 3. desember: FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. Den andre konferansen ble arrangert 16. juni 2022. Vi ble enige om at vi skulle arrangere konferanser fordi vi sammen fant ut at det passet best til det vi ønsket å oppnå.

Gjennomføring av dagen

Anette og Vilde ønsket deltakerne velkommen, ga informasjon og registrerte deltakelse. Leder for Hovedutvalget for helse og omsorg åpnet den første konferansen og ordføreren åpnet den andre konferansen. Det var betydningsfullt at de viste interesse og stor forståelse for hvor viktige konferansene var. Deltakere fra Rådet for funksjonshemmede var også til stede.

Vi startet med opplæring i rettighetene og spesielt artikkel 19 om «Retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet». Vi hadde også laget en quiz om rettighetene og vi hentet inspirasjon fra quizen «Kjenn dine rettigheter» (Karde, u.å.). Det var veldig mye engasjement når vi gjennomgikk quizen og alle fikk utdelt kort med tre svaralternativer. Her er to eksempler på spørsmål:  

Deretter jobbet vi med to caser som vi hadde jobbet sammen om. Vi tok utgangspunkt i caser som finnes på Bufdirs nettsider, men skrev dem om slik at de som var på konferansen kunne kjenne seg igjen.

Både brukere og ansatte lærte mye av å snakke sammen om disse casene, og vi fikk en felles forståelse av at det kan være vanskelig å si ifra når man ikke får den hjelpen man skulle hatt eller ikke er fornøyd med måten hjelpen gis. Vi har fått noen gode erfaringer på å gi opplæring i rettighetene og du kan lese mer om dette og se en liten film om det her (Drammen kommune, 2022).

Hva gjør vi nå?

Etter vi hadde konferansene har Bufdir utarbeidet veiledningsmateriell til flere av artiklene, og enda flere kommer i 2023. Dette materialet er verken lettlest eller henvender seg til brukerne, men det har vi spilt inn i erfaringskonferansen for pilotkommunene sist uke. Vi håper at Bufdir tar jobben med å gjøre veiledningsmaterialet lettere tilgjengelig og involverer brukere i arbeidet fremover. I Drammen kommune skal vi jobbe videre i samarbeid med brukerrepresentanter både når det gjelder opplæring i rettigheter og involvering i tjenesteutviklingsprosjekter. Vi er sikre på at dette er veien å gå for å sikre oppfyllelse av rettighetene og med den nye stortingsmeldingen «Menneskerettar for personer med utviklingshemming – Det handlar om å bli høyrt og sett» (Kultur- og likestillingsdepartementet, 2022), så håper vi mange andre kommuner følger etter.

Litteratur

Bufdir. (u.å.). CRPD – veiledning til FN konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Drammen kommune. (2022). Lærer om å ta egne valg.      

Helsedirektoratet (2021). Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming.

Helse- og omsorgsdepartementet. (2017). Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Karde (u.å.). Kjenn dine rettigheter! Quiz.

Kultur- og likestillingsdepartementet (2022). Menneskerettar for personer med utviklingshemming – Det handlar om å bli høyrt og sett.