Fagintervju

De krevende situasjonene – om bakgrunnen for en spørreundersøkelse

31. januar 2023

På vegne av Vernepleierfaglig utviklings- og forskergruppe ved OsloMet, har Respons Analyse nylig sendt ut en spørreundersøkelse til landets vernepleiere. Undersøkelsen handler om vernepleieres erfaringer med krevende mellommenneskelige situasjoner i tjenesteytingen – situasjoner som ikke dreier seg om vold, trusler, eller utfordrende atferd, men som likevel er krevende. Vi snakker med universitetslektor Tone Johanne Arneberg og førsteamanuensis Britt-Evy Westergård ved OsloMet om fokus og bakgrunn for undersøkelsen.

Kan dere si litt mer om undersøkelsen?

Tone: – Krevende situasjoner i møtet med brukere, pasienter, skoleelever, deres pårørende og andre nærpersoner er en kjent del av vernepleierens sosial- og helsefaglige yrkesutøvelse. Vi ønsker å undersøke belastningen av mindre dramatiske hendelser enn de som innebærer fysisk vold og trusler om vold. Fordi voldsrelaterte situasjoner er mer «synlige», gis fokus i opplæring, følges opp og snakkes om, kan de mindre dramatiske hendelsene komme i skyggen, og det blir lett å tenke at «dette må jeg tåle og håndtere selv».

Til venstre: Britt Evy Westergård. Til høyre: Tone Johanne Arneberg

Britt-Evy: – Det var Tone, som er psykolog og har jobbet med utdanning av vernepleiere ved OsloMet i mange år, som brakte dette inn til utviklings- og forskergruppen. Ideen kom fra en studie om psykologers opplevelse av krevende mellommenneskelige situasjoner, og vi har lagt opp vår studie ut fra samme design.

Tone: – En gruppe psykologer ved Universitetet i Bergen stilte spørsmålet: «Kva typar mellommenneskelege situasjonar opplever norske psykologar oftast og som mest krevjande?» der hovedfunnet var at suicidale pasienter ble opplevd som mest krevende (Stige et al., 2019). Vi spør vernepleiere om suicidale brukere, men også om utfordringer når det gjelder samarbeid med pårørende, med å kjenne empati for enkelte brukere/pasienter, eller knyttet til situasjoner der brukere/pasienter gir uttrykk for seksualisert interesse, eller når det er vanskelig å vite hvor grensen går, for å involvere seg personlig med brukere/pasienter og/eller pårørende.

Britt-Evy: – For å relatere spørsmålene til vernepleiernes arbeidsfelt, brukte medlemmene i VUF egne erfaringer og kjennskap til forskning innen feltet. Vi har hatt mange spennende diskusjoner i forbindelse med utviklingen av spørsmålene. Det blir spennende å se om undersøkelsen fanger situasjoner vernepleierne kan kjenne seg igjen i! Ofte er det slik at undersøkelser får oss til å tenke på andre måter enn tidligere, så gjennom å svare på denne undersøkelsen kan kanskje noen vernepleiere bli mer oppmerksomme på at de faktisk står i flere utfordrende situasjoner i sitt daglige arbeid enn de har tenkt over.

Hva er målet med undersøkelsen?

Tone: – Målet er å avdekke arbeidssituasjoner som vernepleiere opplever som vanskelige, belastende, urovekkende, ensomme – og kunne utvikle undervisnings- og veiledningsmateriale som kan bidra til tryggere utøvelse av krevende situasjoner, der også selv-ivaretakelse er et element. Å trene på kliniske ferdigheter, med bruk av rollespill og videodemonstrasjoner, tror vi at bidrar til høyere grad av trygghet og tydelighet, hos både erfarne og uerfarne vernepleiere.

Ser dere noen utfordringer med denne studien?

Britt-Evy: – Det er viktig at en slik undersøkelse ikke devaluerer tjenestebrukerne på noe vis, men at spørsmålene hjelper tjenesteyterne å identifisere det de selv opplever som utfordrende situasjoner. Det er først når vi blir klar over at noe er utfordrende vi kan ta tak i det og gjøre noe med det. Jeg synes også at selve undersøkelsen har en god intensjon, og jeg tror den omfatter de fagfeltene vernepleiere arbeider innenfor i dag på en god måte.

Tone: – Det elektroniske spørreskjemaet er sendt fra Respons Analyse, til alle vernepleiere som er registert med e-postadresse i FO og Delta. Det er inngått databehandleravtaler direkte mellom Respons og fagforeningene og VUF får et datasett med anonyme svar. Vi håper virkelig at mange tar seg tid til å svare!

Kilder

Stige, H.S, Dundas, I., Schanche, E. & Hjeltnes, A. (2019). Kva typar mellommenneskelege situasjonar opplever norske psykologar oftast og som mest krevjande? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol. 56 (8).