Kort fagartikkel

Chat GPT vil med med stor sannsynlighet ha stor innvirkning på profesjonen vår

21. februar 2023

Chat GPT, eller Chat Generative Pre-trained Transformer, er en kunstig intelligens (KI) som produserer tekst. Teknologien ble først lansert i 2018, men for de fleste av oss ble den kjent i november i fjor. Noen hevder at den innebærer en revolusjon på lik linje med da internett ble funnet opp (Aftenpost Forklart, 13. februar 2023)

En utfordring for utdanningsystemet

Chat GPT har blitt fremhevet som en utfordring for skoleverket, og kanskje særlig for høyere utdanning ettersom den kan gi detaljerte og relativt presise svar på nokså komplekse spørsmål. Riktignok har fagfolk vist at den regelmessig svikter når det kommer til å gi gode svar på enkelte spørsmål. Samtidig har den produsert eksamenssvar sensorer har vurdert til karakteren B (Khrono, 8. desember 2022)

En utfordring kan være at teksten som Chat GPT produserer er unik, det vil si å bruke Chat GPT vil etter min vurdering neppe kunne sanksjoneres etter dagens plagiat-bestemmelser.  Å bruke den utfordrer imidlertid krav til selvstendighet, et kriterium ved enhver eksamen eller arbeidskrav. Men hvordan kan dette oppdages når teksten er unik?

Kan Chat GPT også være en berikelse?

Umiddelbart virker det som at denne teknologien utfordrer idealet om at veien til kunnskap, går via «blod, svette og tårer». Det er ikke umulig at Chat GPT og andre KI`er kan utfordre både kunnskapsgrunnlaget vårt og kritisk tenkning og annet som er viktig for utviklingen av demokratiet og tjenestene velferdsstaten bygger på. Men det er også mulig at de kan berike kunnskap og tenkning på lik linje med at kalkulatoren beriket matematikken – i den grad vi kan benytte ordet «tenkning» i denne sammenhengen. Hvilke utfordringer og omfanget av disse Chat GPT og andre KI`er gir oss vet vi lite om i dag.

Vernepleiere må utforske KI-teknologien

Men for oss vernepleiere, altså for profesjonen vår og oppgavene vi er satt til å ivareta, så er spørsmålet hva KI-teknologien kan og vil bety for oss, på godt og på ondt. 

På 1990-tallet visste vi lite om hvordan internett ville påvirke tjenestene vi vernepleiere jobber innen. Men det har hatt enorm betydning, på alt fra digitalisering av saksbehandling, apper som benyttes i forbindelse med individuelle planer, til utviklingshemmede og andre sårbare personer som opplever digitalt utenforskap eller blir utnyttet av bekjentskaper inngått over internett. Hadde vi gjort noe annerledes på 1990-tallet om vi visste hva internett kunne føre til? Ja, det vil jeg tro.

KI-teknologier er spådd å bidra til en omfattende endring på viktige samfunnsområder, men vi vet per nå ikke hvilke. Derfor er det det viktig at vernepleiere begynner å utforske dem – med et kritisk blikk. I det ligger også at vi ivaretar lovkravene som gjelder for tjenestene vi leverer og personvern. Videre er det lurt at vi allerede nå prøver å formulere problemstillinger og mulige scenarioer vi kan møte innen nær eller fjern fremtid, og etter beste evne og faglige skjønn gir noen tentative løsninger på disse. Dette er nok den beste måten vi som fagfolk kan «møte forberedt» til en uviss fremtid.

Noen problemstillinger kan være:

  • Kritisk tenkning er grunnleggende for vår profesjon. Hvordan vil KI`er innvirke på dette og hvordan sikre at KI faktisk hjelper oss til å være saklig kritiske?
  • Et vitenskapelig kunnskapsgrunnlag er basisen for vår profesjonsfaglige praksis. Hvordan kan vi i fremtiden sikre at våre beslutninger tas på det riktige kunnskapsgrunnlaget?
  • Mange av de vernepleierne yter tjenester til er særlig sårbare personer, både i forhold til sosial ekskludering og i forhold til å bli misbrukt materielt, fysisk og seksuelt. Kan Chat GPT bidra til at deres sårbarhet blir enda større ved at de for eksempel klarer å oppsøke arenaer på internett de ellers ikke hadde klart å oppsøke?
  • Det å jobbe som vernepleier (også andre helse- og sosialfaglige profesjoner) innebærer at vi til enhver tid må være faglige oppdaterte innen tjenesteområdet vi jobber. Kan Chat GPT hjelpe oss til å holde oss faglig oppdaterte? (Dette henger sammen med kulepunktene over, særlig de to første.
Foto: Rolf Magnus Grung (privat)

Her er et utdrag fra en «dialog» jeg hadde med Chat GPT:

Undertegnede: Kan Chat GPT bidra til faglig forsvarlig vernepleie?

Chat GPT:  – Chatbots som meg kan bidra til å støtte faglig forsvarlig vernepleie på noen måter, men jeg er ikke en erstatning for kvalifisert og opplært vernepleiepersonell. Noen av de mulige bidragene inkluderer:

Foto: Rolf Magnus Grung (privat)

  1. Informasjonsdeling: Jeg kan gi informasjon om ulike emner som kan være nyttige for vernepleiepersonell, for eksempel informasjon om velferds- og helsetjenester.
  2. Rådgivning: Jeg kan gi råd om ulike situasjoner, men det er viktig å merke seg at jeg ikke kan erstatte profesjonell rådgivning fra vernepleiepersonell.
  3. Tilgjengelighet: Jeg kan være tilgjengelig 24/7 for å besvare spørsmål og gi informasjon, noe som kan være nyttig for vernepleiepersonell som har behov for rask tilgang til informasjon utenfor normale arbeidstider.

– Det er viktig å merke seg at chatbots ikke kan erstatte menneskelig interaksjon og omsorg, og det er viktig å sørge for at personer med behov for vernepleie har tilgang til kvalifisert og opplært vernepleiepersonell.

Undertegnede: – Takk for svaret, Chat GPT. Jeg har ett spørsmål til: Ola, som er 20 år, har fortalt meg at han ble slått av mor og far da han var liten. Bør jeg ta dette opp med foreldrene hans?

Chat GPT: – Som en KI-chatbot er jeg ikke i stand til å ta beslutninger om hva som er riktig eller galt i en gitt situasjon, men jeg kan gi noen generelle retningslinjer om hvordan man bør håndtere en slik situasjon. Det er viktig å ta på alvor opplysninger om mulig vold eller overgrep, og å sørge for at de rette myndighetene blir informert. Hvis du tror at Ola er i fare eller trenger beskyttelse, bør du kontakte barnevernet eller politiet. Men det er også viktig å være forsiktig når man spør om sensitive emner som mulig vold eller overgrep. Du bør unngå å stille beskyldninger direkte til foreldrene til Ola, da dette kan føre til økt stress og konflikt. Det er best å først snakke med Ola om hva han har fortalt deg, og hjelpe ham med å søke råd og støtte hvis han ønsker det. Generelt er det viktig å handle med omsorg og empati, og å støtte de som kan ha blitt utsatt for overgrep eller vold.