Kort fagartikkel

Vold og trusler er aldri et individuelt ansvar!

07. februar 2023

Hanne Line Wærness

Vernepleier og førstelektor VID vitenskapelige høgskole, Stavanger
Profesjonsfaglig ansvarlig for vernepleiere, FO Rogaland
FO-tillitsvalgt ved VID Stavanger

Vold og trusler om vold må aldri bli en del av jobben

Ansatte blir slått og klort på jobb uten å melde ifra. For enkelte ansatte er det blitt en del av jobben å bli utsatt for vold og trusler, forteller media (Pedersen, 2023). Det er alvorlig.
Arbeidstilsynet viser til at det i hele landet er en betydelig underrapportering av avvik i helsesektoren (Pedersen, 2023; Utaaker og Andersen, 2018). Det er også alvorlig.

Hvordan et problem defineres kan ha betydning for hvilke virkemidler vi kan finne frem til. Utfordrende atferd er et vanlig begrep for å sette ord på eksempelvis slag, spark lugging eller kloring. Det er grunn til å stille seg kritisk til denne begrepsbruken (Svalund og Hagen, 2019:29). Vegring mot å bruke begrepet vold, og beskrive hva tjenesteyterne utsettes for kan føre til underrapportering og mangelfull oppfølging (Bjønnum og Myklebustad, 2017).
Det betydelige omfanget av ansatte i helse- og omsorgssektoren som utsettes for vold og trusler om vold på jobb må ikke pakkes inn i mangelfull avviksmelding eller underrapportering av avvik. Vi må ikke godta at vold og trusler om vold omtales som en del av jobben, til det er det for alvorlig.
Vi må kunne snakke alvorlig om det som er alvorlig.

Fullt forsvarlig må være faglig forsvarlig

Helse- og sosialarbeidere har krav på et arbeidsmiljø som er fullt forsvarlig ut fra faktorer i arbeidsmiljøet. Arbeidsmiljøloven slår fast at «Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre» (2005, § 4-3 (4)).
Ansatte i helse- og omsorgssektoren møter mennesker i sårbare livssituasjoner som kan ha dårlig verbalspråk, eller manglende kompetanse til å kommunisere og gi uttrykk for egne følelser, ønsker og behov (Hagen og Svalund, 2019). På noen arbeidsplasser vil vold og trusler om vold forekomme til tross for systematisk forebyggende arbeid. «Så langt det er mulig» betyr ikke at arbeidsgiver kan unndra seg kravet om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, men derimot at det er et krav om kontinuerlig arbeid for å redusere forekomsten av vold og trusler om vold.

Vernepleiere topper statistikken over yrkesgrupper som utsettes for vold og trusler om vold (Hagen og Svalund, s.51). Det kan komme av at vernepleiere ofte yter tjenester til personer som har kommunikative utfordringer, og dermed trenger en særskilt tilnærming – som krever særskilt kunnskap og kompetanse.
Et fullt forsvarlig arbeidsmiljø må legge til rette for faglig forsvarlig arbeid. Faglig forsvarlighet for vernepleiere har tre dimensjoner (Luteberget, 2022) – fag, etikk og juss. Forsvarlighetskravet vil være en del av et systematisk arbeid for å forebygge vold og trusler om vold.

På tide å avlive noen myter

En årsak til at noen ansatte unnlater å rapportere volds- og trusselhendelser er skyldfølelse for at de ikke klarte å forhindre situasjonen (Arbeidstilsynet (u.å.). Noen myter og forstillinger om vold og trusler må utfordres.

Vold og trusler er et individuelt problem.
Nei, det er det ikke. Men det er en tendens til at både den utsatte ansatte, kolleger og arbeidsgiver privatiserer fenomenet, og knytter det til egenskaper ved den ansatte – og ikke til mulige årsaker i systemet. Konsekvenser av vold og trusler kan være omfattende for den som blir utsatt (Hagen og Svalund, 2019; Hagen, 2019), og kan sånn sett bli et privat problem. Det må det ikke bli.
Hvis en person utsettes for vold på jobben – så er det at arbeidsmiljøproblem.

Vold og trusler er en kalkulert risiko.
Nei, det er det ikke. Det er en mulig risiko i noen situasjoner, og mulige risikoer kan og skal forebygges og minimeres så langt som mulig. På en annen side skal vi være åpne på at i enkelte situasjoner er risikoen høy. Vi må ikke få et arbeidsliv der det forventes at vi skal tåle litt bank på jobben, det sender signaler som er svært uheldig.

Vold og trusler om vold må inn på rett spor

Vold og trusler på jobb er for stort og alvorlig til at det skal bli en del av den enkelte ansattes ansvar, dette understrekes av Arbeidstilsynet (u.å.). Vold og trusler er ikke et individuelt anliggende, men et arbeidsmiljøproblem som angår hele arbeidsplassen. Det er arbeidsgivers ansvar å forebygge vold og trusler om vold, og samtidig ha en plan for å følge opp arbeidstakere som blir utsatt.

Et forhold som kan øke risikoen for vold og trusler er tidspress og arbeidspress (Arbeidstilsynet, u.å.). Dette kan føre til at virksomheten ikke klarer å gjennomføre planlagte tiltak knyttet til vold og trusler.
Hvis ansatte ikke har tid eller krefter til å registrere og rapportere alvorlige hendelser på jobb så er det alvorlig. Det er og blir arbeidsgivers ansvar å sørge for at det er rutiner – og rammer – for å melde avvik.

Det er derfor en alvorlig avsporing å la en så stor arbeidsmiljøutfordring som vold og trusler handle om mangelfull avviksmelding.
Vold og trusler er ikke et individuelt ansvar – det er et organisatorisk ansvar. Arbeidsgiver må sørge for tilstrekkelig bemanning med høy nok kompetanse til å møte mennesker i sårbare livssituasjoner – for å ivareta kravet om forsvarlighet. Både faglig, etisk og juridisk.
Vold og trusler må handle om kunnskap og kompetanse til å forebygge og handtere, slik at det blir færre avvik (Hagen, 2019). Det er riktig spor.

Det er en del av jobben til vernepleiere å jobbe faglig forsvarlig.
Det må vi snakke høyt om.
Det er ikke en del av jobben til vernepleiere å bli utsatt for vold og trusler.
Det må vi snakke alvorlig om.

Kilder:

Arbeidsmiljøloven. (2005). Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62

Arbeidstilsynet. (u.å.). Vold og trusler på arbeidsplassen. https://www.arbeidstilsynet.no/tema/vold-og-trusler/

Bjønnum, S. og Myklebustad, H. (2017). Veileder. Forebygging og håndtering av aggresjon og vold. Stiftelsen SOR. https://stiftelsensor.no/images/dokumenter/Veileder_-_Forebygging_og_handtering_av_aggresjon_og_vold_SOR_nett.pdf

Hagen, I.M. og Svalund, J. (2019). Vold, trusler og trakassering i helse- og sosialsektoren. Fafo-rapport 2019:32. https://www.fafo.no/images/pub/2019/20729.pdf

Luteberget, L. (2022). Faglig forsvarlig vernepleie. Vernepleier.no. https://vernepleier.no/2022/08/forsvarlig-vernepleie/

Pedersen, Elise. (2023, 3. januar). Linnea har blitt slått og klort på jobb uten å melde fra: – Har blitt en del av jobben. NRK Rogaland. https://www.nrk.no/rogaland/helsearbeidere-blir-slatt-og-klort-pa-jobb-uten-a-melde-fra-1.16112264

Utaaker, E. og Andersen, G.R. (2018). Forebygge vold og trusler. Arbeidstilsynets tilsyn og veiledning i kommunale helse‐ og sosialtjenester i 2017. https://www.arbeidstilsynet.no/contentassets/74e352722cb643f595cb5091f6bb1f57/oppsummeringsrapport-helse-og-sosial-2017-forebygge-vold-og-trusler-september-2018.pdf