Fagintervju

Arbeidsinkludering av personer med utviklingshemming i Lillestrøm kommune

28. mars 2023
Vi intervjuer jobbspesialist og vernepleier Marlene Roskifte om hvordan Lillestrøm kommune jobber med tilrettelagt arbeid og CRPD ut fra prinsippene i Supported Employment (SE), og hvilke verktøy de har utviklet. Kommunalsjef Liv Jorunn Haugen kommenterer.
Marlene, du jobber med arbeidsinkludering av personer med utviklingshemming i Lillestrøm kommune, og dere har utformet en egen modell for dette. Hvordan kom dere i gang? 

– I 2018 var Lillestrøm kommune med i et statlig prosjekt, «VTA i kommunal regi». For å utvide tilbudet utover de tre arbeids- og aktivitetssentrene vi hadde, ble det opprettet kafe, oppdragsgruppe og kantiner. I prosjektperioden ble det tydelig for oss at tilbudet var for begrenset, og ikke møtte kravene i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Vi fant fort ut at vi ville støtte ut i ordinært arbeid. Overgang fra prosjekt til egen seksjon i kommunen – seksjon for tilrettelagt arbeid – ble til ved at noen ansatte tok etterutdanning i SE. Vi ble betatt av metoden i sin helhet, prinsippene i SE møter kravene både i CRPD, i veilederen for gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming, og hos oss underbygger prinsippene også kommunens verdier som er tillit, nyskapning og inkludering. Vi fikk deretter til et samarbeid med vårt lokale NAV-kontor om det som kalles varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet (VTA-O).  Hos oss betyr det at Lillestrøm kommune er arbeidsgiver og arbeidsplassene er i det offentlige eller private etter eget ønske. I begge tilfeller gis oppfølging av jobbspesialist og seksjon for tilrettelagt arbeid mottar et tilretteleggingstilskudd fra NAV, som blant annet dekker lønn til de som ansettes.

Og så har dere laget et verktøy til bruk i arbeidsinkluderingen?  

– Ja, vi trengte verktøy for å jobbe systematisk, samtidig som vi ivaretok prinsippene og verdiene i supported employment. Vi har laget håndbok i samarbeid med digitaliseringsavdelingen. Vi har opprettet SharePoint-sider og bygget håndboken inn i Teams med fem kanaler: Onboarding, Innledende kontakt, Kartlegging, Arbeidsplasskontakt og Opplæring og trening. I kanalene ligger informasjon til nyansatte, fagstoff, veiledninger, aktuelle dokumenter og filmer til inspirasjon. På den måten er håndboken lett tilgjengelig på farten og sikrer kvaliteten i tilbudet som gis. Struktur og god informasjon bidrar til engasjerte og kvalifiserte jobbspesialister, som alltid har fokus på verdighet, selv-bestemmelse, individrettet tilnærming og informerte valg. Håndboken blir kontinuerlig endret eller forbedret.

Til venstre: Marlene Roskifte. Foto: Liv-Ingjerd Risan Volden. Til høyre: Liv Jorunn Haugen: Foto: Marthe H. Haugen

Hvordan hjelper dere innbyggere med utviklingshemming til å orientere seg i mulighetene? 

– For at jobbsøkere skal få erfaring med hva jobben innebærer, kan de få prøve seg i ulike jobber gjennom «jobbsmak» eller arbeidsutprøving før de velger yrke eller arbeidsplass. Slik kan de ta et mer informert valg. I samarbeid med kommunikasjonsavdelingen har vi utarbeidet egen side om Tilrettelagt arbeid på Lillestrøm kommunes innbyggerportal. Vi oppsøker ungdomskoler, videregående skoler, tjenestetorg, Nav, vekstbedrifter i kommunen og andre seksjoner i tjenesten vår for å gi informasjon om tilbudet. På den måten kan nettverk bidra til å dele informasjon, vi er avhengig av godt samarbeid med de andre aktørene for å få til en god brukerreise i kommunen.

Hvilken rolle har jobbspesialistene etter prøveperioden har startet? 

– Som jobbspesialister skal vi være til støtte for arbeidsplass og ansatt. Vår rolle innebærer å tette gapet mellom arbeidsplassens krav og arbeidstakers forutsetninger. Vi ønsker å ha søkelys på tilrettelegging, utvikling og inkludering. Samtidig ønsker vi å gi kunnskap og skape forståelse i bedriften. Det betyr at vi er tett på i opplæring, oppfølging og ved fravær, eller hvis det oppstår situasjoner der kandidaten eller arbeidsplassen har behov for støtte. Vi har også faste oppfølgingssamtaler.

Dere har også gjort noen grep for å sikre gjennomsiktighet for kandidatene?

– Ja, i samarbeid med personvernansvarlig i kommunen så vi på hvordan kandidatene kunne eie sine dokumenter. De må også kunne ha innsyn, og vi måtte se på hvordan dokumentene kunne tilpasses for å være forståelige. Etter en risikoanalyse ved bruk av privatkanal i Teams ble valget enkelt. Det opprettes en privat kanal fra det tidspunkt det er ønskelig med støtte fra oss og frem til de slutter. På denne måten vil dokumentene bli tilgjengelige både for dem og for jobbspesialist. Om kandidaten ønsker og har behov for støtte hjemme, kan andre personer inviteres inn i kanalen, eller kandidaten kan velge å vise selv til støttenettverket. Når vi utfyller dokumenter begrenser vi personopplysninger til kun å ha med opplysninger som vi mener er vesentlig å vite noe om, på veien mot drømmejobben. Alle dokumenter er lett tilgjengelige, og kandidaten har alltid mulighet for å se over eller endre i dokumentene. Dette mener vi er et viktig valg for å kunne møte deres rettighet om å eie sine dokumenter. Om vi beveger oss i grenseland med tanke på hva vi oppbevarer av personopplysninger på Teams, så veier det tyngst at de har lett tilgang til sine dokumenter. Ved at systemet er gjennomsiktig vil det skape tillit, som igjen åpner for en bedre relasjon. Helt til slutt vil jeg nevne at alle ansatte i kommunen, også ansatte i VTA-O, har en personalmappe i kommunens arkivsystem. Her vil noen dokumenter arkiveres, som for eksempel arbeidsavtalen.

Ser dere noen synergier ved at kandidatene deres involveres i så stor grad?

– Ja, absolutt! Ved at kandidatene selv fritt bestemmer og tar egne valg ser vi en stor utvikling hos den enkelte på flere områder. Det er viktig å reflektere rundt om den omsorgen vi gir fremmer eller hemmer utviklingen til personene vi støtter. Mennesker lærer av å prøve seg, og vi lærer også av å gjøre feil. Vi mener dette bidrar til økt kompetanse om CRPD i vår tjeneste. I tillegg ser vi at arbeidsplasser etterspør arbeidskraften fordi de ser hvilken ressurs den enkelte arbeidstaker er. Det er også med på å bryte ned barrierene i samfunnet og øker aksepten for mangfoldet.

Liv Jorunn Haugen, du er kommunalsjef for Bo- og miljøtjenester. Hva tenker du om det som Marlene beskriver?

– Jeg vil først og fremst si at jeg er veldig stolt av å ha så flinke medarbeidere som jobber målrettet, dedikert og nytenkende med tilrettelagt arbeid, CRPD og veilederen satt i system i praksis! Lillestrøm kommunes overordnede verdigrunnlag er tillit, inkludering og nyskaping og det arbeidet Marlene beskriver er helt i tråd med verdiene våre. Våre ambisjoner er store! Vi har bestemt oss for at vi skal bli best i landet på menneskerettighetene. Det er en stor og viktig oppgave, og vi vet det er en lang vei å gå for å oppnå våre ambisjoner. Å lykkes krever en holdningsendring både i samfunnet og organisasjonen vår. Men vi har satt oss klare mål og jobber systematisk i hele organisasjonen for å nå disse!