Kort fagartikkel

Faste beboermøter gir bedre tjenester

08. august 2023

Pasient- og brukerrettighetsloven skal bidra til at befolkningen får tilgang på tjenester av god kvalitet, og retten til informasjon og medvirkning er særlig presisert gjennom bestemmelser i kapittel tre. I tillegg er det en egen bestemmelse som presiserer at informasjonen skal være tilpasset den enkeltes individuelle forutsetninger. I veilederen «Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming» er det også tydeliggjort at ansvarlig helsepersonell skal legge forholdene best mulig til rette for at personen forstår innholdet i helsehjelpen eller -tjenesten. Spørsmålet er om og hvordan dette kan gjøres?

Bakgrunn

Drammen kommune gir heldøgns omsorgstjenester til de som har leilighet i Flisa borettslag. Den siste tiden har de ansatte jobbet systematisk med å gi tilrettelagt informasjon til beboerne, og sikre brukermedvirkning i det daglige. I veilederen «Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming» står det at informasjonen må gis på en egnet og hensynsfull måte (s. 23). Det er også presisert at det ved behov må benyttes hjelpemidler for å få gitt personen informasjon og at graden av forståelse vil avhenge av graden av utviklingshemming og tidligere erfaring. Det vil derfor være avgjørende hvordan kommunikasjonen mellom personen og helsepersonellet er, hva slags informasjon som blir gitt og hvor mye tid som settes av til dette. Det er også en klar sammenheng mellom å gi beslutningsstøtte på en slik måte at personen blir bedre i stand til å ta egne beslutninger, og å uttrykke egne ønsker og behov. Det har lenge vært ønske om å jobbe systematisk for å øke selvbestemmelsen til beboerne, og få til et møtefora i borettslaget på Flisa, og siden januar 2023 har de avholdt månedlige møter. 

Veileder og årshjul

I arbeidet med å øke ansattes kompetanse har man jobbet etter et planlagt tematisk årshjul over flere år. Temaene i årshjulet er valgt etter kartleggingen som følger veilederen, og det ble klart hvilke områder det var viktigst å jobbe med. Årshjulet for 2023 ser slik ut:

Skjermdump av årshjul

Temaene i årshjulet følges opp med sjekklister som både inneholder opplæring, refleksjoner og utsjekking av aktuelle punkter. Eksempel på sjekkliste følger nederst i saken. Det var ved planlegging av temaene og sjekklistene at ideen om å sikre informasjon og opplæring til beboerne på samme tema oppstod. 

Det første beboermøtet

Alle beboerne blir invitert til beboermøter en gang hver måned, og det er Monica Reiss Guvåg (fagansvarlig) og Birgitte Fossnes (teamansvarlig) som planlegger og gjennomfører møtene. På det første møtet ble alle enige om hva som skal til for at vi har det bra på møtene. Da er det blant annet viktig å huske på at man må rekke opp hånda før man skal si noe, vise respekt for hverandre, være snille og bilde med hverandre, og være stille når andre snakker. Beboerne setter også pris på at det er litt bevertning, og at møtet holdes på møterommet.

Neste sak denne dagen var felles godkjenning av regler for at alle skal ha det fint på fellesstua. Dette gjorde vi før vi gikk over til faginnholdet. Faginnholdet handlet om personsentrerte tjenester, og kapittel én i det lettleste heftet «Gode helse- og omsorgstjenester» som ligger tilgjengelig på Helsenorge.no. De som ville, leste høyt for de andre. Det var også diskusjoner og deling av erfaringer; både gode erfaringer om å bli hørt og sett, erfaringer med å oppleve at ingen hører på det man har å si, og om viktigheten av å ha noen man stoler på og kan snakke med når det er behov for det. Alle er flinke til å huske på, og holde seg til møtereglene, og ikke minst så viser de respekt overfor hverandre under møtet. Møtelederne var flinke til å la alle komme til orde, og de motiverte deltakerne som ikke sa så mye, til å bekrefte eller avkrefte påstander eller utsagn, slik at deres stemme også ble hørt.

Foto: Hege Kylland

Det andre møte

Endelig var det tid for nytt møte, og jeg valgte å komme litt før for å snakke med beboerne om hva de synes om å ha slike møter. Det er ingen tvil om at beboerne opplever seg som mer viktige gjennom disse faste møtene, og flere sier at det er fint å kunne ta opp ting. En annen forteller at det er fint å bo på Flisa fordi det alltid er noen å snakke med, og at man lærer mye ved å bo sammen med mennesker som er forskjellige fra en selv. De er enige om at det er viktig å ta hensyn og respektere hverandre, vise kjærlighet og forståelse og akseptere hverandre for den vi er. Når kaffen er klar, går vi inn på møterommet. Engasjementet er høyt og den viktigste saken er turer og aktiviteter fremover. Det mangler ikke gode forslag.

En beboer er veldig opptatt av at hun snart har bursdag, og de andre bekrefter gjentatte ganger at den skal feires. Deretter er det klart for et nytt faglig tema; ernæring og aktivitet. Dette er beskrevet i kapittel tre i den lettleste versjonen av veilederen. Etter gjennomgangen av teksten blir beboerne spurt om de lager sunn og god mat. En av beboerne får spesielt oppmerksomhet fordi han er veldig god på å lage mat, og alle er enige om at det ofte lukter godt når han er i gang med middagslaging. Det er også mye glede når de snakker om felles måltid, og hva som skal serveres på festene de skal ha sammen fremover. Mitt inntrykk er at alle synes de får god hjelp til å lage mat, men de ønsker å lære litt mer. Derfor blir de enige om at Monica og Birgitte skal sjekke om det finnes noen kurs alle kan ta sammen. Når det gjelder aktiviteter bekrefter beboerne at de får hjelp til å reise på trening, og at de håper at de fortsatt får mulighetene til å reise på svømming fremover.

Fremover

Møtene fortsetter fremover og vil følge tematikken i årshjulet. I tillegg til å benytte den lettleste versjonen av veilederen, er planen å hente inn personer som kan noe spesielt om temaene, som for eksempel seksualitet. Det å styrke den enkeltes kunnskap vil forhåpentligvis gjøre beboerne bedre rustet til å si ifra om det er noe de trenger hjelp og støtte til, og si ifra om det er noe de ikke er fornøyde med. Målet er at beboerne skal være trygge og få den hjelpen de har behov for på Flisa. Hovedmålet er at de skal være sjef i eget liv. Og om du lurer på noe i forhold til de faste beboermøtene kan Monica eller Birgitte kontaktes: 

  • Monica Kristine Reiss Guvåg, fagansvarlig, Monica.Kristine.Reiss.Guvag@drammen.kommune.no 
  • Birgitte Fossnes, teamansvarlig, Birgitte.Fossnes@drammen.kommune.no.

Sjekkliste

Skjermdump av sjekkliste

Referanser:

Lettlest informasjon for deg med utviklingshemming – Helsenorge

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) – Lovdata

Veileder Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming