Fagintervju

To vernepleiere møtes i forskning: en masterstudent i atferdsvitenskap og feltveilederen hennes

29. august 2023
Anette Lorentzen er masterstudent i atferdsvitenskap på feltarbeid, Anders Johansen hennes feltveileder. Vi snakker med dem om hva forskningsprosjektet handler om og hva det betyr for tjenestene til personer med utviklingshemming i Sandefjord.

Anette, du tar Master i atferdsvitenskap ved OsloMet, og skal gjøre en studie av en implementeringsprosess eller innovasjon i en organisasjon. Det gjør du i BOA i Sandefjord, altså seksjon for bolig, aktivitet og avlastning. Hva går studien ut på?

Anette: – I forbindelse med at BOA innfører PAS som ny faglig og verdimessig plattform i tjenestene, skal fagteamet i kommunen gjennomføre et grunnkurs. Dette grunnkurset skaper utgangspunktet for min studie. Kort forklart handler den om læringsutbyttet av dette kurset, og faktorer som kan påvirke dette. Jeg vil forske på hva som kan gi best mulig læringsutbytte for flest mulig deltagere. Problemstillingen det arbeides ut ifra er «vil det være forskjell i læringsutbytte dersom en får tilsendt undervisningsmateriale på forhånd?». Det er tenkt at flest mulig ansatte skal igjennom kurset, og basert på dette vil antall deltagere i studien ligge på ca. 600 medarbeidere, fordelt utover 20 ulike dager.

– Alle kursdeltagere får tilgang til en kunnskapsbasert pretest på starten av kursdagen og en posttest etter endt dag. Spørsmålene i pre- og posttesten er like, og valgt utfra innholdet i kursdagen. For eksempel er det spørsmål knyttet opp mot CRPD. Eksperimentgruppa er deltagerne på 10 av opplæringsdagene. Disse medarbeiderne får en primer i form av en epost med undervisningsmateriale. Primeren sendes ei uke i forkant og inneholder lettlest informasjon og fire enkle filmklipp. Deltagerne på de resterende dagene vil fungere som en kontrollgruppe.

Og er dette en typisk oppgave for OsloMet sin master i atferdsvitenskap?

Mitt kull er det første kullet fra OsloMet som går en heldigital versjon av master i atferdsvitenskap, og de første som spesialiserer seg innen innovasjon og implementering. Med studien som grunnlag skal jeg skrive en 60 studiepoengs rapport. Da ingen har skrevet en lignende masteroppgave før oss, har bestillingen fra OsloMet vært ganske åpen. Innovasjon og implementering kan innebære mye, og jeg har medstudenter som skriver om alt fra implementering av Good Behavior Game (en annerledes strategi for å skape struktur i klasserommet) i skolen, til innovasjon i form av nye oppfølgingssystemer i Nav.

Og hvor langt er du kommet akkurat nå?

Anette: – Til nå er 11 av 20 opplæringsdager gjennomført, og datainnsamlingen er mer enn halvveis gjennomført. Jeg skal i tillegg gjennomføre fokusgruppeintervjuer for å innhente kvalitative data. Disse vil forhåpentligvis si noe om hvordan et utvalg medarbeidere som har gjennomført grunnopplæringen opplevde kursdagen, samt også hvorvidt medarbeiderne og lederne opplever en dreining i faglig og verdimessig kurs ute i tjenesten. For meg er det verdifullt å få tilgang til så mange respondenter, fordi det kan gi mer robuste funn. I tillegg er det verdifullt å kunne gjennomføre kvalitative fokusgruppeintervjuer for å undersøke om kunnskapsutbyttet fra grunnopplæringsdagene faktisk blir implementert i praksis ute i tjenesten. Jeg har samlet svar fra pretester for 327 medarbeidere. 285 av disse har også svart på posttestene. Dette vil si at det er et frafall av 42 personer på posttestene, men sånn er det når slike undersøkelser baserer seg på frivillig deltakelse.

Anders, hva er din rolle i dette?

Anders: – Jeg er engasjert som feltveileder ved masterutdanningen, og møtte Anette første gang da vi som feltveiledere fikk presentere ulike prosjekter vi ønsket å gjennomføre i kommunen, som kunne være aktuelle for masterstudentene. Den gang jobbet jeg i Horten kommune, og presenterte et prosjekt med etablering av elektronisk medisinrom ved Horten Helsehus. Anette tente på ideén umiddelbart og ønsket en dialog om prosjektsamarbeid. Etter ulike vurderinger i Horten ble prosjektet skrinlagt.

– På samme tidspunkt bestemte jeg meg for å bytte jobb, og begynte etterhvert som rådgiver i seksjon BOA i Sandefjord kommune, med prosjektlederansvar for implementering av PAS som felles verdi og faggrunnlag (rammeverk) i seksjonen. Anette fikk tilbud om å hive seg med på dette prosjektet i stedet – og det ble hun heldigvis med på! Gjennom hele prosjektperioden til studien som Anette gjennomfører, pågår veiledning og dialog med meg som feltveileder.

Og hva betyr dette prosjektet for dere i BOA?

Anders: – For seksjon BOA og Fagteam er dette en vinn-vinn-situasjon. Det har stor verdi at en masterstudent vil studere læringsutbyttet av grunnopplæringen som vi gjennomfører med alle medarbeidere. Det å ha en dedikert student for å samle inn et slikt omfang av data, og analysere og tolke datagrunnlaget gir oss viktig innsikt i opplæringen vi bedriver.

Og hva tenker dere å bruke den innsikten i, sånn konkret?

Anders: – Den innsikten vi får gjennom studien til Anette vil hjelpe oss til å justere faglig innhold i grunnopplæringen vår, og i fremtidige opplæringstiltak vi skal gjennomføre. Det å finne ut om de medarbeiderne som har fått anledning til å forberede seg før kursdagene faktisk har økt læringsutbytte er også viktig informasjon som vi tar med oss videre når vi planlegger nye opplæringsaktiviteter. Så blir det jo også veldig spennende å høre om våre medarbeidere og tjenesteledere opplever at teorien fra grunnopplæringsdagene er tatt med ut fra kurssalen og inn i det daglige miljøarbeidet ute i tjenesten!