Fagintervju

Er rekrutteringstiltak veien å gå?

19. september 2023

Undersøkelsen Ingen tid å miste fra 2020 avdekket at det mangler 20 000 vernepleiere i Norge. Basert på dette har flere kommuner iverksatt ulike rekrutteringstiltak for å lokke til seg vernepleiere. Hvilke fordeler og ulemper fører slike tiltak med seg? Og er det rekrutteringstiltak som skal til for å bøte på vernepleiermangelen? Vi har tatt en prat med Marit Selfors Isaksen, leder av profesjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO) om dette. 

Marit Selforsk Isaksen er medlem av arbeidsutvalget og leder for profesjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO). Foto: LO Media

Marit, som vi nevner innledningsvis har flere kommuner laget strategier og tiltak for å trekke til seg vernepleiere. Hva er styrkene med slike tiltak?

– Dersom rekrutteringstiltakene faktisk rekrutterer vernepleiere til helse- og omsorgstjenestene, så tenker jeg at det i seg selv er en styrke. Hvis tiltak som for eksempel lønnstillegg, tilskudd til nedbetaling av studielån eller gratis bolig kan bidra til at vernepleiere opplever det som attraktivt å jobbe ute i tjenestene, så er jo det et stort pluss.

Men det er vel sikkert en bakside også?

– Det kan kanskje være litt utfordrende å vurdere hvor godt rekrutteringstiltakene isolert sett har fungert. Det er nok sånn at et tiltak som har fungert veldig godt i én kommune, ikke gir like god uttelling i en annen. Når det er sagt, så tenker vi i FO at det viktigste er at kommunene er bevisste på at mangelen på vernepleiefaglig kompetanse er så stor, og at de faktisk er nødt til å ha strategier for å rekruttere vernepleiere. Når det er så mange ledige vernepleierjobber der ute, så er kommuner og tjenestesteder nødt til å gjøre seg attraktive for at vernepleiere skal søke på ledige jobber.

– En annen utfordring er å beholde de vernepleierne som allerede jobber i tjenesten. Selv om veldig mange kommuner mangler vernepleiere, så har de fleste noen vernepleiere ansatt fra før. Det er en utfordring med slike tiltak hvis kommunen ikke samtidig er opptatt av tiltak for å beholde de som allerede jobber der. Vi har jo hørt eksempler på at vernepleiere sier opp sin faste stilling for å søke på den utlyste stillingen som for eksempel har høyere lønn, i samme kommune og hos samme arbeidsgiver. Sånn kan det ikke være. Kommunene må jobbe både for å rekruttere og å beholde vernepleierkompetansen.

Redaksjonen i vernepleier.no er bekymret for at slike rekrutteringstiltak i stor grad bidrar til at nabokommunen eller andre tjenester opplever kompetanseflukt, og at den parten som mister kompetanse må lokke med enda gunstigere vilkår for å trekke til seg kompetansen de mistet. Da er vi raskt inne i en ond spiral. Deler du den bekymringen?

– Jeg deler absolutt denne bekymringen og det kan bli en krevende situasjon og komme ut av. Vi har jo sett akkurat flere steder. I Fredrikstad har tillitsvalgt fortalt at det er bekymring for kompetanseflukt på grunn av en stram økonomisk situasjon i kommunen. I de nærliggende kommunene står de klare til å ta i mot vernepleiere som søker nye jobber. Jeg tror også vi må holde fast på at det som rekrutterer og beholder vernepleiere er (i tillegg til lønn) at tjenestene drives faglig forsvarlig. Vi vet og at vernepleiere ønsker faglige utfordringer og muligheter for kompetanseheving, og et faglig nettverk med andre vernepleiere.  

For å bøte på vernepleiermangelen er det kanskje ikke rekrutteringstiltak som er hovedløsningen. Hva er det som rent konkret må til?

– Det er mange grunner til at det er mangel på vernepleiere. En hovedårsak, mener vi, er at det utdannes for få vernepleiere. Vi ser jo at vernepleierne er veldig attraktive i alle tjenester, og dette fører til at det er større “kamp” om å rekruttere dem. Så lenge det ikke utdannes flere vernepleiere vil vi aldri klare å dekke behovet i tjenestene til personer med utviklingshemming, eller i andre tjenester.

– Slik sett er gode rekrutteringsstrategier bare en del av løsningen på problemet, og i tillegg må det satses på tiltak som bidrar til at vernepleiere velger å bli i jobben sin. FO-rapporten Det som skal til undersøkte nettopp dette, og viser at spesielt to konkrete ting bidrar til å beholde vernepleiere. Det ene er at det jobber andre vernepleiere på tjenestestedet, og det andre er at vernepleierne får mulighet til å oppdatere og videreutvikle seg faglig. Grunnen til at FO ønsker en oversikt over hvilke rekrutteringstiltak som settes i verk der ute, er både at vi ønsker å følge med på arbeidsmarkedet for vernepleiere, men også for å kunne dele dette med våre tillitsvalgte som kan bruke dette i politisk påvirkning overfor arbeidsgivere og kommuner.

Det høres ut som det er behov for å lovfeste vernepleierkompetansen ute i kommunene. Hvordan jobber FO med dette?

– Ja, det har vi ment lenge og vi jobber på mange måter for å sikre vernepleierkompetansen.

– I dag står det i Helse og omsorgstjenestelovens § 3-2 at kommunen skal knytte til seg lege, sykepleier, fysioterapeut, jordmor, helsesykepleier, ergoterapeut og psykolog. FO har jobbet for at det også må lovfestes at kommunen skal knytte til seg vernepleier (og sosionom) for å sikre gode og likeverdige tjenester i helse- og omsorgstjenestene. 

– Vi deltar på høringer i forbindelse med statsbudsjettet, og i mange andre høringer som handler om kvalitet og kompetanse i kommunale tjenester, og da fremmer vi alltid vernepleierkompetanse som et viktig virkemiddel for å oppnå kvalitet, særlig i tjenester til personer med utviklingshemming. 

– Stortinget vil foreløpig ikke lovfeste flere grupper inn i Helse- og omsorgstjenesteloven, men vi kan likevel påvirke KS, den enkelte kommune og andre aktuelle organisasjoner til å fremme kompetanse som et viktig grep for bedre kvalitet. Veilederen «Gode helse og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming» er et eksempel på et godt hjelpemiddel for tillitsvalgte, medlemmer og andre, som jobber for å sikre at personer med utviklingshemming og deres familier får leve gode liv i tråd med egne forutsetninger, ønsker og behov. Her står det godt beskrevet at kommunen skal ha oversikt over kompetansen som trengs og de skal kartlegge og sørge for riktig personell med rett kompetanse. Videre sier veilederen at vernepleierkompetansen er særlig relevant. Våre tillitsvalgte i hele organisasjonen jobber med å sette veilederen på dagsorden lokalt og bidra til arbeidet som skal sikre vernepleierkompetanse og bedre helse- og omsorgstjenester. 

TIPS FO

Kjenner du til ulike rekrutteringstiltak? Send et tips til Maria Strømman Berteig i FO (maria@fo.no).