Høgskoler og universiteter som tilbyr bachelor i vernepleie

En bachelor i Vernepleie gir deg solide fagkunnskaper innen både helse- og sosialfag. Du kan ta bachelorgradutdanning i vernepleie både som heltids- og deltidsstudent.

En bachelor i Vernepleie gir deg solide fagkunnskaper innen både helse- og sosialfag. Du kan ta bachelorgradutdanning i vernepleie både som heltids- og deltidsstudent.

Under finner du en oversikt over høgskolene og universitetene som tilbyr bachelor i vernepleie.

Merk! Ingressene er hentet fra hvert enkelt studiested.

VID vitenskapelige høgskole, Sandnes

VID skriver: Ønsker du å bidra til at mennesker får leve sine liv på egne premisser? Hovedoppgaven til en vernepleier er å bidra til at mennesker med ulike funksjonsvansker oppnår god livskvalitet og kan mestre hverdagslivet best mulig.

VID tilbyr heltid og deltid studie.

Les mer om studiet


Universitetet i Agder, Grimstad

Campus Grimstad

UIA skriver: Du bør velge å studere vernepleie hvis du ønsker å jobbe med mennesker med ulike former for funksjonsvansker. Formålet med vernepleierutdanningen er å utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere, og du vil derfor lære om blant annet ulike pedagogiske virkemidler, kommunikasjon og etisk forsvarlighet. Vernepleiere arbeider sammen med brukerne for å gjøre hverdagen deres bedre. Forståelse for enkeltmenneskets behov og ønsker er et viktig utgangspunkt for deg som vil bli vernepleier.

Les mer om studiet


HVL – Høgskulen på Vestlandet, Bergen

HVL Bergen skriver: Som vernepleier arbeider du med å fremme sjølvråderett, deltaking, meistring, helse og livskvalitet for personar med ulike og samansette funksjonsvanskar. Du må vere empatisk og omsorgsfull, og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Les mer om studiet


OsloMet

OsloMet

OsloMet skriver: Som vernepleier kan du bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne får mulighet til utvikling og livsutfoldelse på lik linje med andre. Du kan arbeide innen ulike deler av helse-, omsorgs- og velferdstjenestene, samt i skole- og barnehagesektor.

OsloMet tilbyr heltid og deltid

Les mer om studiet


Høgskolen i Molde, Molde

Campus Molde

HIM skriver: En vernepleier hjelper mennesker med fysiske, psykiske og sosiale funksjonsvansker til å få ivaretatt sine rettigheter og muligheter for selvstendighet og god livskvalitet.

Les mer om studiet


Nord universitet, Namsos

Nord universitet skriver: Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at personer med funksjonsnedsettelser skal mestre dagliglivets gjøremål best mulig.

Les mer om studiet


Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

NTNU skriver: Utdanningen kvalifiserer for at vernepleieren som yrkesutøver skal yte bistand til mennesker med ulike funksjonshemninger; herunder mennesker med utviklingshemning, kognitive funksjonsnedsettelser, sammensatte funksjonsvansker, demens og psykiske vansker. Livsløpsperspektiv er vektlagt i utdanningen.

Les mer om studiet


Høgskolen i Østfold, Fredrikstad

Høgskolen i Østfold skriver: En vernepleier er en profesjonell bistandsyter for mennesker med ulike funksjonsvansker, hvor mennesker med utviklingshemming er en viktig gruppe. Vernepleiere finner du på en rekke arenaer, slik som hjemmebaserte tjenester, psykiatri, skole, rusomsorg og eldreomsorg. Du veileder og støtter brukerne i arbeidet med å mestre sin egen hverdag og beherske nye oppgaver. Vernepleieren tilrettelegger brukerens nære omgivelser, og er ofte brukers stemme utad. Slik bidrar du til økt selvstendighet og livskvalitet for brukerne. Vernepleiere er også autorisert helsepersonell som ivaretar legemiddelhåndtering.

Les mer om studiet


USN – Universitetet i Sørøst-Norge, Porsgrunn

USN skriver: Som vernepleier har du varierte arbeidsoppgaver og bidrar til at personer med funksjonsvansker får bedre livskvalitet. En vernepleier legger til rette for at mennesker med fysiske, psykiske og sosiale funksjonsvansker får ivaretatt sine rettigheter og muligheter for samfunnsdeltakelse.

Les mer om studiet


UIT – Norges arktiske universitet, Harstad

UIT skriver: Ønsker du å gjøre hverdagen bedre for andre mennesker? Som vernepleier får du muligheten til å jobbe med mennesker og bidra til at de får en økt livskvalitet.

I jobben som vernepleier skal du veilede og tilrettelegge for mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettelser. Vernepleie utdanningen vil gi deg en bred utdanningsbakgrunn innenfor emner som miljøarbeid, psykologi, jus, pedagogikk, sosiologi og helsefaglige emner.

Les mer om studiet


INN – Høgskolen i Innlandet, Lillehammer

Vil du jobbe med mennesker med ulike funksjonsvansker og bidra til like muligheter og god livskvalitet? Da kan vernepleierutdanningen være noe for deg!

Målet med vernepleierutdanningen er å utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som har praktiske ferdigheter og kompetanse til å bistå mennesker med fysiske, psykiske, kognitive og/eller sosiale funksjonsvansker. Vernepleierutdanningen er en helse- og sosialfaglig utdanning som gir autorisasjon som helsepersonell.

INN tilbyr både heltid og deltid studium

Les mer om studiet