Tenker du på å ta en mastergrad? Flere mastergradsstudier har søknadsfrist allerede 1. mars, mens andre har søknadsfrist 15. april.

PS! Tekstene/ingressen er hentet fra hvert enkelt studiested

VID vitenskapelige høgskole

Development and Social Innovation

Do you want to learn more about grassroots community development, civil society, diversity, and being an agent and leader for social change? Our new master’s degree prepares students to solve societal challenges in local and global communities.

Master i interkulturelt arbeid

En erfaringsbasert master i interkulturelt arbeid vil gi deg kompetanse til å se muligheter og foreslå konstruktive løsninger på flerkulturelle utfordringer i et arbeidsliv preget av globalisering og kulturelt mangfold.

Master i medborgerskap og samhandling

Ønsker du kompetanse som fremmer medvirkning, aktivitet, sosialt engasjement og deltakelse i tjenesteyting?

Master i sosialt arbeid

Master i sosialt arbeid er en utdanning med relevans for fagfolk på ulike praksisområder som NAV, barnevernet, rusomsorg, psykiatri, undervisning og andre områder der sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere og velferdsvitere arbeider.


Universitetet i Agder

Folkehelsevitenskap

Er du interessert i forebyggende og helsefremmende arbeid? Folkehelse handler om befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. Studiet vektlegger de bakenforliggende faktorene som er avgjørende for folks helse. Studiet er i stor grad tverrfaglig, og vektlegger koblinger til politiske og administrative prosesser på ulike nivå. Gjennom folkehelseloven stilles det krav til et systematisk folkehelsearbeid for å fremme befolkningens helse og trivsel og forebygge psykisk og fysisk sykdom. Det er viktig med kompetanse innenfor dette feltet for å arbeide med folkehelseutfordringene i samfunnet vårt. I studiet vektlegges faglig og etisk kompetanse, tverrfaglig kompetanse og evne til samarbeid og samhandling på tvers av sektorer, forvaltningsnivåer, profesjoner og fagfelt.

Helse- og sosialinformatikk

Programmet gir deg god forståelse for vekselvirkningen mellom informasjonssystemer og organisasjon, spesielt rettet mot virksomheter innenfor helsesektoren. Du lærer om tema som teknologiforståelse, systemutvikling, prosjektstyring og evaluering, IKT, ledelse og organisasjon.

Masterstudiet er erfaringsbasert, og har nettbasert undervisning med enkelte samlinger i Grimstad.

Klinisk Helsevitenskap

Klinisk helsevitenskap passer for deg som er opptatt av pasientbehandling, og som ønsker å fokusere på pasientens beste i en helsetjeneste i endring. Studiet er aktuell påbygging for en rekke helse- og sosialfaglige utdanninger.

Psykososial helse

Dette studiet passer for deg som har interesse for arbeid innenfor psykisk helse og rusfeltet. Dette omfatter både klinisk praksis og forskning, samt utvikling og kvalitetssikring av tjenester. Studiet kvalifiserer helse- og sosialarbeidere for arbeid relatert til psykiske lidelser og psykisk helsearbeid. Utdanningen gir deg kompetanse i forebyggende og helsefremmende arbeid som krever selvstendig, klinisk kompetanse i psykisk helsearbeid.

Spesialpedagogikk

Noen lærer fort og tilpasser seg uten videre utvikling og endringer i skolehverdag og arbeidsliv. Andre har særskilte behov og trenger mer tilpasning og mer tid på seg. Da kan vi sette inn tiltak for den enkelte, eller vi kan endre og utvikle organisasjonen. Spesialpedagoger kombinerer gjerne begge deler. De tilrettelegger lærings- og utviklingsopplegg for den enkelte og for større grupper.


HVL – Høgskulen på Vestlandet

Kunnskapsbasert praksis i helsefag

Er du helsearbeidar og vil utvikle fagkompetansen din? Med master i kunnskapsbasert praksis får du kunnskapen du treng for å bli ein fagleg pådrivar på arbeidsplassen din.

Psykisk helse- og rusarbeid

Mastergradstudiet i psykisk helse- og rusarbeid gir deg auka kunnskap, toleranse og forståing for problem som menneske med rusproblem og psykiske lidingar har.

Samhandling innan helse- og sosialtenester

Ønsker du å tilegne deg kunnskap om tilrettelegging og koordinering av tjenester for brukere med sammensatte behov? Gjennom et brukersentrert utviklings- og livsfaseperspektiv fokuserer dette masterstudiet på møte med brukere som har behov for koordinerte helse- og sosialtjenester.

Samfunnsarbeid

Er du interessert i samfunn, sosialt arbeid og medborgarskap? Med ein mastergrad i samfunnsarbeid kan du jobbe i organisasjonar, i næringslivet eller hos lokale og regionale styresmakter.


OsloMet – storbyuniversitetet

Empowerment og helsefremmende arbeid

Er du opptatt av brukernes medvirkning i helse- og omsorgstjenester? Dette masterstudiet er tverrfaglig, og gjør deg kvalifisert for spennende stillinger innen pasientarbeid, administrasjon og ledelse, og forsknings- og utviklingsarbeid.

Psykisk helsearbeid

Er du helse- og sosialarbeider og vil lære mer om samspillet mellom somatiske og psykiske lidelser? Dette kliniske masterstudiet gjør deg kvalifisert for spennende stillinger i kommune- og spesialisthelsetjenesten, forskningsinstitusjoner, høyskoler og universiteter.

Rehabilitering og habilitering

Masterstudiet for deg som er interessert i klinisk virksomhet, utviklingsarbeid og forskning innen (re)habilitering. Her vil du bli del av et aktivt læringsmiljø som vil gi deg mulighet for ulike karriereveier innen rehabiliteringspraksis. Studiet er tverrfaglig og du møter medstudenter og ansatte med ulik bakgrunn og kompetanse.

Atferdsvitenskap (tidl. læring i komplekse systemer)

Arbeids- og samfunnslivet blir stadig mer komplekst, både sosialt og teknologisk. For å forstå og endre omgivelsene trenger vi ny kunnskap. Masterstudiet gir deg kompetanse til å drive endringsarbeid på individ- og systemnivå.

Sosial arbeid (master i sosialfag)

Ønsker du dypere forståelse og mer kunnskap om sosialt arbeid? En master i sosialfag med studieretning sosialt arbeid gir deg innsikt i det sosialfaglige feltet. Både utviklingen og funksjonen til velferdstjenestene, men også utviklingen av sosialt arbeid som eget kunnskapsområde og vitenskapelig fag.

Familiebehandling (master i sosialfag)

Ønsker du spesialkompetanse i endringsarbeid med barn, unge og deres omsorgspersoner? En master i sosialfag med studieretning familiebehandling gir deg undervisning og trening i familiebehandling fra et tverrfaglig perspektiv.


Høgskolen i Molde

Master i helse- og sosialfag – Kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper – Høst 2020

Studiet er rettet mot kliniske hjelperelasjoner innenfor somatisk og psykisk helse, samt sosialfaglig arbeid. Sentralt i studiet står utforskning av det direkte arbeidet med pasienter og brukere, pårørende og sosiale nettverk. Studiet er organisert som et heltidsstudium over to år eller deltidsstudium over fire år.


Nord universitet

Praktisk kunnskap

Master i praktisk kunnskap er et spennende, tverrfaglig studium som er rettet mot yrkes- og profesjonsutøvelse i vid forstand, herunder kunst- og kulturfag. Ved å ta utgangspunkt i erfarne praksisutøverens erfaring, bruker vi ressurser fra flere fagfelter (filosofi, psykologi, samfunnsfag, antropologi m. fl.) for å granske aktuelle problemstillinger for dagens yrkesutøvere og praksisfelter.

Samfunnsvitenskap (samfunnssikkerhet og terrorismestudier, geografi, sosiologi, sosialt arbeid, Public Administration, historie, HRM)

Ønsker du en utdanning som gir deg et utall av karrieremuligheter og mulighet for en lederstilling i offentlig eller privat sektor? En master i samfunnsvitenskap gjør deg attraktiv i arbeidsmarkedet, og vi gir deg fleksibilitet til selv å velge hvilken profil du vil ha på masteren din.


NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Physical Activity and Health

The MSc in Physical Activity and Health will provide students with knowledge concerning the relationship between physical activity, health, disease, participation, function and performance. There will be a special emphasis on interventions to improve health and physical activity levels and reduce disability in different populations. To tailor your expertise you can apply directly to the three following specializations:

Global Health

The Master of Science (MSc) in Global Health will provide a theoretical base on health and health systems, and an emphasis on methodology and training in different research methods. There will be a special emphasis on innovation and technological support and services in global health.

Folkehelse

En master i folkehelse ved NTNU gir deg en solid tverrfaglig forståelse av folkehelsearbeidet. Du får en bred innføring i hvordan både forebygging og helsefremmende arbeid påvirker menneskers helse og sykdom, og hvordan vi kan jobbe systematisk for å løse folkehelseutfordringene.

Funksjonshemming og samfunn

Funksjonshemming ses som et samspill mellom enkeltmennesker og deres omgivelser. Utfordringen er å forstå samspillet, slik vi kan gjøre samfunnet mer tilgjengelig for alle.

Masterprogrammet i funksjonshemming og samfunn er enestående i Norge, og egner seg for deg med spesiell interesse og/eller erfaring fra arbeid med eller for mennesker med funksjonsnedsettelser, slik som for eksempel vernepleiere, ergoterapeuter, lærere og førskolelærere.

Helseinformatikk

IT blir en stadig viktigere og mer krevende del av helsevesenet. Dette krever mer kompetanse i alle ledd. Dette masterprogrammet lar yrkesutøvere med helsefaglig og IT-faglig bakgrunn studere helseinformatikk sammen.

Psykisk helse

Master i psykisk helse er et samlingsbasert masterprogram for deg som jobber med psykisk helse hos barn, unge eller voksne. Studiet er lagt opp slik at du skal kunne jobbe ved siden av.

Sosial arbeid

Sosialt arbeid fremmer sosial forandring og problemløsning i menneskelige relasjoner, og støtter det enkelte mennesket i å frigjøre seg og bli i stand til å øke sin trivsel. Ved hjelp av teorier om menneskelig adferd og sosiale systemer, griper sosialt arbeid inn på de områder hvor mennesker og miljø påvirker hverandre. Prinsippene for menneskerettigheter og sosial rettferdighet er fundamentale for sosialt arbeid.


Høgskolen i Østfold

Masterstudium i psykososialt arbeid – helse- og sosialfaglig yrkespraksis

Dette masterstudiet gir deg muligheter til å utvikle kunnskaper og ferdigheter knyttet til egen profesjonsutøvelse. Det betyr at du får mulighet til å samle og opparbeide vitenskapelig og metodisk kompetanse fra eget praksisfelt som kan omdannes til faglige utviklingsprosjekter som møter dagsaktuelle utfordringer.

Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester

Ønsker du å ta en lederutdanning i helse- og velferdsfag på deltid? Har du en bachelorgrad innen helse- og velferdsfag, annen bachelorutdanning eller lærerutdanning – samt relevant arbeidserfaring? Samfunnet trenger ledere som kan utvikle fremtidens helse- og velferdstjenester. Ønsker du å ta del i dette viktige arbeidet er Masterstudiet i Samordning av helse og velferdstjenester et unikt tilbud.

Masterstudium i spesialpedagogikk, deltid

Har du etter noen år i arbeidslivet, eller gjennom utdanningen du akkurat har tatt, fått lyst på mer kunnskap innen området spesialpedagogikk, vil dette masterstudiet være noe for deg.


USN – Universitetet i Sørøst-Norge

Master i samfunn og helse

Vi har som mål å utvikle kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanser i å identifisere, beskrive og vurdere sammenhenger mellom samfunnsutvikling og helse. Vi tilbyr fire tverrfaglige studieretninger.

Master i samfunn og helse – Funksjonshemming og samhandling

Mennesker med funksjonsnedsettelser har rett til likeverdig deltakelse i utdanning, arbeidsliv og samfunnsliv. Hvilke fremgangsmåter kan man ta i bruk for å bidra til dette?

Master i samfunn og helse – Psykisk helse- og rusarbeid

Psykisk helse- og rusarbeid forutsetter likeverdige og gjensidige relasjoner mellom den som behandler og den som søker hjelp. Hvordan kan vi utvikle din relasjons- og kommunikasjonskompetanse for at du skal bli en bedre fagarbeider?

Master i samfunn og helse – Forebyggende arbeid med barn og unge

For deg som vil forstå og forebygge risiko knyttet til barn og unges oppvekst i dagens flerkulturelle samfunn.

Master i samfunn og helse – Helsefremmende arbeid

Bli med på en målrettet innsats for å styrke kontroll over forhold som direkte eller indirekte påvirker befolkningens helse.


UIT – Norges arktiske universitet

Helsefaglig utviklingsarbeid

I løpet av studiet utvikler du dine analytiske evner. Du vil utvikle kompetanse til å håndtere komplekse prosesser der brukere inngår som sentrale samarbeidspartnere. Omstilling, nytenkning og tverrfaglig samhandling er sentralt. Gjennom studiet vil du utvikle avansert kompetanse i fagutviklings- og endringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Du vil gjennomføre avgrensede forskningsprosjekter og få anledning til å inngå i forskningsgrupper.

Velferdsendring – erfaringsbasert master

Masterstudiet i velferdsendring skal gjennom et innovativt og fremtidsrettet studieløp kvalifisere kandidater til å utøve sin kompetanse for mennesker i utsatte posisjoner i et tverrfaglig felt. Endringskompetanse, tverrprofesjonelt velferdsarbeid og samarbeid med de det gjelder står sentralt. Medforskning, nærhet til praksisfeltet og kreative undervisningsmetoder utgjør den pedagogiske plattformen.

Studiet skal inspirere og motivere til arbeid rettet mot fremtidens velferdstjenester for en mangfoldig befolkning. Videre vil studiet kvalifisere for forsknings-, utviklings- og formidlingsarbeid. Kandidater skal etter endt utdanning kunne imøtekomme fremtidige behov for spesialisert kunnskap på høyere nivå innenfor ulike fagområder i velferdsarbeid.


INN – Høgskolen i Innlandet

Master i psykisk helsearbeid

Master i psykisk helsearbeid gir teoretisk og klinisk fordypningskompetanse i psykisk helsearbeid. Studiet gir innsikt i og forståelse for forhold som fremmer psykisk helse for enkeltindivider, grupper og lokalsamfunn, og hvilke faktorer som kan medvirke til psykisk uhelse, lidelse og sykdom.

Master i psykososialt arbeid med barn og unge

Master i psykososialt arbeid med barn og unge er en erfaringsbasert mastergrad, og bygger på studiet Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge (60 stp). Masterstudiet er delt inn i to deler. Del 1 består av Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid på 60 studiepoeng. Del 2 er masterpåbyggingen og består av to obligatoriske masteremner og avsluttes med en masteroppgave på 30 studiepoeng. Påbygging utgjør til sammen 60 studiepoeng. Opptak på masterpåbygging forutsetter fullført og bestått Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid.

Master i sosialfaglig arbeid med barn og unge

Master i sosialfaglig arbeid tilbys med to ulike fordypninger.

  • Beslutninger og tiltak i barnevernet 30 stp
  • Miljøarbeid og miljøterapeutisk arbeid med barn, unge og unge-voksne. 30 stp

Beslutningsprosesser og tiltaksarbeid utøves av profesjonelle yrkesutøvere i barnevernstjenesten på kommunalt nivå, i samarbeid med andre deler av det kommunale og statlige tjenesteapparatet. I dette emnet er fokus på barnevernstjenestens arbeid fra de mottar en bekymringsmelding om et barn, gjennomfører en barnevernsundersøkelse og iverksetter tiltak opp mot barnet og familien. Både undersøkelses- og tiltaksarbeid gjøres i nært samarbeid med barn og deres familier, deres nettverk og andre samarbeidspartnere.


Studere i utlandet

Husk at det også er muligheter utenlands. Dersom du tenker på dette kan sikkert ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) være til hjelp.

BURDE DENNE SIDEN SUPPLERES

Det er helt sikkert studier som burde ha vært nevnt i denne oversikten som ikke er det. Dersom du kjenner til aktuelle masterstudier som burde ha vært nevnt her settes det pris på om du tipser redaksjonen om dette. Er det studier som ikke eksisterer lenger – gi oss et hint – slik at siden til enhver tid er oppdatert. På førehand takk