Her finner du en oversikt over avhandlinger på PhD og doktorgradsnivå skrevet av vernepleiere.


Westergård, Britt-Evy (2016). Life story work – a new approach to the person centred supporting of older adults with an intellectual disability in Norway. A qualitative study of the impact of life story work on storytellers and their interlocutors. Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy in The University of Edinburgh


Berg, Anita (2013). Forhandlinger om store kropper – hvordan overvekt og vektreduserende kirurgi handteres. Avhandling for graden PhD i sosiologi ved Universitetet i Nordland Bodø.


Ellingsen, Karl Elling (2006). Lovregulert tvang og refleksiv praksis. En studie av hvordan innføringen av sosialtjenestelovens kapittel 6A påvirker utformingen og gjennomføringen av tjenestene til utviklingshemmede som oppfattes å ha utfordrende atferd. Doktorsavhandling. Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för Hälsovetenskap.


Folkestad, Helge (2004). Institusjonalisert hverdagsliv. En studie av samhandling mellom personale og beboere i bofellesskap for personer med utviklingshemning. Avhandling for dr.polit. graden. Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen.


Gjermestad, Anita (2009). Skjøre samspill. En deskriptiv og fortolkende studie av barn med dyp utviklingshemming og deres nærpersoner i barnehage og skole. Dr.gradsavhandling. Det humanistiske fakultet, Universitetet i Stavanger.


Johnsen, Bjørn-Eirik (2012). ”[…] men ellers var det jo god mat, men det var jævlig strengt!” En kvalitativ kasus-studie med fokus på fortellingene til tidligere pasienter på Trastad Gård, Nord-Norges åndssvakehjem. Avhandling levert for graden philosophiae doctor. Universitetet i Tromsø.


Sagen, Line Melbøe (2011). Likeverd og deltagelse? En studie av skoletilbudet til utviklingshemmet ungdom. Doktorgradsavhandling. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).


Sæbjørnsen, Siv Elin Nord (2017). «Exploring adolescent service users’ subjective views about participation in «responsible teams». Avhandling levert til Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda for graden Philosophiae Doctor (ph.d.)


Sævi, Tone (2005). Seeing Disability Pedagogically. The Lived Experience of Disability in the Pedagogical Encounter. Avhandling for dr.philos.graden ved Det psykologiske fakultet, Universitet i Bergen.


Tuastad, Lars (2014). Innanfor og utanfor. Rockens rolle innan kriminalomsorg og ettervern. Avhandling levert for graden philosophiae doctor. Universitetet i Bergen.


Witsø, Aud Elisabeth (2013). Participation in older adults – in the context of receiving home-based services. Avhandling for graden PhD i Helsevitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).