Fag

Karriereveiledning av personer i utsatte grupper

Jeanine van Alteren jobber som universitetslektor ved OsloMet. Her har hun er fag- og emneansvar innen utdanningsprogrammet Karriereveiledning samt at hun er tilknyttet Kompetansesenteret for yrkesfag. Van Alteren er tydelig på at karriereveiledning ikke bare er noe for unge fremadstormende og funksjonsfriske mennesker. Karriereveiledning er svært viktig også for personer i utsatte grupper, som personer med rusmiddelproblematikk og personer med alvorlige psykiske lidelser.

Ytring

Sensitive barn: Tilsvar på en kommentar som slår hardt, men i løse lufta

Vårt tilsvar vil omhandle følgende; (a) til tross for at det som skrives er fint, er kritikken av begrepet «sensitive barn» samtidig på sidelinjen i forholdet til originaltekstens hovedbudskap, (b) andre betegnelser enn både «sensitive barn» og «temperament» er mulig, men fortsatt ikke av avgjørende betydning, og (c) vi mener at vernepleiere fint kan inngå som fagpersonell i barnehager.

Sensitive barn og vernepleiere i barnehagen

I Barnekonvensjonen, artikkel 12, 13 og 14, beskrives barns rett til medvirkning og til å bli hørt i alt som angår barnet. Lov om barnehager, § 3, sier også at barn har rett til å være med på å påvirke barnehagedagen og at barna skal bli hørt i sine synspunkter.

En vernepleier i et FACT team

På psykosepoliklinikken ved Kronstad DPS jobber Janniche Linde som vernepleier. Der er de organisert etter FACT-modellen og tilbyr spesialisthelsetjenester til mennesker med psykoselidelser. FACT står for “Flexible Assertive Community Treatment”. Denne modellen vektlegger at teamene tilbyr tett oppfølging i kritiske faser for å forebygge kriser, hindre reinnleggelser og bidra til å stabilisere vanskelige situasjoner.

Utviklingshemming må inn i vernepleiernes formål

Førstelektor Lars Rune Halvorsen og Dosent Jon Arne Løkke, begge vernepleiere og ansatt ved Høgskolen i Østfold. I Khrono 20. oktober skriver Halvorsen og Løkke at «Ubetenksomt RETHOS-arbeid kan føre til dårligere tjenester og en detronisert profesjon i form av at profesjonen på sikt kan oppfattes som overflødig dersom utviklingshemmede ikke trenger spesiell oppmerksomhet.

Min jobb

Mjøsen bo og habilitering
Min jobb

Vernepleie i privat regi

Mjøsen Bo og Habilitering AS er en privat aktør innen omsorg, habilitering, opplæring og aktivitet, og kurs og veiledning for personale. Profilen er atferdsanalytisk, tjenestene rettet mot mennesker med sammensatte bistandsbehov og utfordrende atferd. Av 38 høgskoleutdannete

VPLTV

VPLTV

Pakkeforløp psykisk helse og rus (Helsedirektoratet)

Pakkeforløpene skal legge til rette for gode individuelle forløp, gjennom enda bedre samhandling mellom sektorene, klare ansvarsforhold og gode overganger. Brukermedvirkning er sentralt. Dersom tjenestene skal bli bedre, må brukerne involveres og forventninger avklares. Pakkeforløpene er utviklet i tett samarbeid med ulike fagmiljøer, bruker- og pårørendeorganisasjoner.

VPLTV

Som alle andre – En dokumentar om autisme

Dette er en dokumentar om Daniel, han har autisme. Autisme innebærer en annen måte å tenke, forstå og oppfatte omverdenen på. Denne dokumentaren skal vise at selv om man er litt annerledes, betyr det ikke at man ikke passer inn eller ikke kan gjøre det alle andre gjør 🙂

RSS Nytt fra Fontene

RSS Kurs og utdanning

Kurs og konferanser

ons 14

FO-dagene 2018

14. november kl. 08:00 - 16. november kl. 17:00 CET
Krokkleiva Buskerud
Arrangør: Fellesorganisasjonen
91 91 99 16
tor 15

En god skolehverdag for barn og unge med nevromuskulære sykdommer

15. november kl. 08:00 - 17:00 CET
Siggerud
Arrangør: Frambu