Vernepleier Siv Elin Nord Sæbjørnsen
Forskning

Siv Elin Nord Sæbjørnsen forsvarer sin doktorgradsavhandling ved nytt felles doktorgradsstudium

Begivenheten er historisk av flere grunner. Sæbjørnsen er den første kandidaten som disputerer ved det nyopprettede ph.d.-studiet, og studiet er det første ph.d-studiet i Norge som gis av to høgskoler i fellesskap; høgskolene i Volda og Molde.

Begivenheten er historisk av flere grunner. Sæbjørnsen er den første kandidaten som disputerer ved det nyopprettede ph.d.-studiet, og studiet er det første ph.d-studiet i Norge som gis av to høgskoler i fellesskap; høgskolene i Volda og Molde.

Studiet ble godkjent av NOKUT i 2014 og har allerede tatt opp 16 ph.d.-stipendiater.

Avhandlingen som skal forsvares har tittelen Exploring Adolescent Service Users’ Subjective Views about Participation in ”Responsible Teams” (Utforskning av unge brukeres subjektive syn på deltakelse i ansvarsgrupper.)

Lite forskning på ansvarsgrupper sett fra de unges perspektiv

Både tverrprofesjonelt samarbeid og brukermedvirkning har lenge vært klare helse- og sosialpolitiske mål i Norge. Hensikten er blant annet at brukere av ulike tjenester i størst mulig grad skal få riktig hjelp til riktig tid og selv få innflytelse på tjenestilbudet. Ansvarsgrupper er en norsk tverrprofesjonell samarbeidsform som er mye brukt i barnevernet for barn og unge som har sammensatte hjelpebehov. Det er vanlig at unge brukere selv deltar i ansvarsgruppen. Til tross for hyppig bruk av ansvarsgrupper og at det er stilt spørsmål ved hvor godt det fungerer, finnes det lite forskning på området, spesielt fra unge brukeres perspektiv. Det overordnede målet med studien var å utvikle mer kunnskap om hva som skal til for å oppnå vellykkede prosesser i ansvarsgrupper.

Om hvordan ungdommer opplever å delta i ansvarsgrupper

Sæbjørnsen har forsket på hvordan ungdommer i barnevernet opplever å delta i ansvarsgrupper. Til sammen deltok 28 ungdommer som alle hadde erfaring fra barnevernets ansvarsgrupper, samtidig som de var brukere av psykisk helsehjelp. Hovedmålet med studien var å utforske ungdommers subjektive syn på å delta i slike ansvarsgrupper. Det ble benyttet både kvalitative intervju og Q-metodologi. Sistnevnte metode består av både kvantitative og kvalitative teknikker og er spesielt utviklet for forskning på subjektivitet. Det viste seg å være store forskjeller mellom ungdommenes opplevelser med slike grupper, fra svært positivt til svært negativt. Suksessfaktorer ser ut til å være blant annet at det er en tillitsfull relasjon mellom ungdommen og minst en voksenperson som har myndighet i ansvarsgruppen. I tillegg kommer at ungdommen opplever seg anerkjent, hørt og får innflytelse på sin egen situasjon. Funnene taler for at en ansvarsgruppe først blir en positiv arena for ungdommen, dersom ungdommen selv deltar aktivt. Forsøk på å involvere ungdommer i ansvarsgrupper uten å anerkjenne dem og uten å gi dem innflytelse ser derimot ikke bare ut til å være nytteløst, men også uheldig for ungdommen.

Involvering viktig

Dersom studien legges til grunn i arbeid med unge i barnevernet er det sannsynlig at flere unge vil oppleve å få god og nyttig hjelp, som igjen kan få positiv innvirkning på deres utvikling. Studien kan også få betydning for videre forskning på feltet, blant annet ved bruk av det forskningsmetodiske verktøyet (Q-metode) som ble spesielt utviklet for å få fram de unges eget subjektive perspektiv på deltakelse og samarbeid. Studien understreker viktigheten av å lytte til de unge og involvere dem i forskning, noe som kan stimulere til mer forskning basert på unge tjenestebrukeres egne opplevelser og synspunkter.

Prøveforelesning først

Disputasdagen inneholder mer enn forsvaret av selve avhandlingen.  Kandidaten skal først holde en prøveforelesning, hvis tittel blitt kunngjort nøyaktig 14 dager før disputas.  Sæbjørnsen har fått oppgitt tittelen «Organisatoriske aspekter ved samhandling i ansvarsgrupper – deltakernes ulike roller og forskjeller i kultur, makt og innflytelse mellom ulike profesjoner og de barn/ungdom, som er formålet for samhandlingen».  Består hun denne testen kan hun begynne forsvaret av avhandlingen kl. 13.15.

Siv Elin Nord Sæbjørnsen (53) kommer fra Randaberg.  Hun er utdannet vernepleier fra Høgskolen i Bergen fra 1996.  Videre innehar hun en Master in Family-related Social Work and Policies in EU fra ISCTE, Portugal fra 2010 og en master i sosialt arbeid fra Universitetet i Stavanger fra 2011.  I løpet av hennes ph.d.-studier har hun vært tilsatt som høgskolelektor ved HiMolde.

Medlemmer av bedømmelseskomiteen:

  • Professor Runo Axelsson, Universitetet i Aalborg, Danmark
  • Professor Ragnvald Kvalsund, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU
  • Professor Solfrid Vatne, Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Molde

Hovedveileder

  • Professor Atle Ødegård, Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Molde.
  • Medveiledere har vært professor Elisabeth Willumsen, Universitetet i Stavanger og førsteamanuensis Ingunn T. Ellingsen, Universitetet i Stavanger
  • Prøveforelesning og disputasen er åpen for publikum